19 október 2009

Aðsteðjandi greiðsluþrot

Grein eftir Gunnar Tómasson 18. október 2009

Samantekt

Íslenzka þjóðarbúið er með fjórfalt hærri erlenda skuldastöðu en þau 50-60% af VLF sem Harvard prófessor og fyrrverandi aðalhagfræðingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Kenneth Rogoff segir vera „mjög erfiða” viðureignar, og tvöföld þau 100-150% af VLF sem Rogoff segir vera fá fordæmi um að skuldsettar þjóðir hafi ráðið við.

Af þessu má ráða (a) að aðgerðaáætlun stjórnvalda og AGS, sem byggði á allt öðrum forsendum varðandi erlenda skuldastöðu, þarfnast róttækrar endurskoðunar, (b) að greiðsluþrot þjóðarbúsins verður vart umflúið, og (c) að útfærslan á þeim umsömdu viðmiðum sem allir aðilar málsins töldu nauðsynlegt að leggja til grundvallar samningum um lausn Icesave-málsins breytir engu þar um.

I. Umsamin viðmið

1. Ríkisstjórn Íslands hefur átt viðræðufundi með stofnunum Evrópusambandsins og hlutaðeigandi aðildarríkjum þess um skuldbindingar Íslands samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið að því er tekur til tilskipunar um innstæðutryggingar 94/19/EB.
Aðilar komu sér saman um að tilskipunin um innstæðutryggingar hafi verið felld inn í löggjöfina um Evrópska efnahagssvæðið í samræmi við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og gildi því á Íslandi með sama hætti og hún gildir í aðildarríkjum Evrópusambandsins.

2. Viðurkenning allra aðila á þessari lagalegu stöðu greiðir fyrir skjótri niðurstöðu samningaviðræðna þeirra sem nú standa yfir um fjárhagsaðstoð við Ísland, þ.m.t. við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þessar samningaviðræður skulu fara fram með samhæfðum hætti og skal þar tekið tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem Ísland er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera Íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfi sitt.

3. Stofnanir Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins munu taka áframhaldandi þátt í þessu ferli sem fer fram í samráði við þær. (http://www.island.is/media/frettir/10.pdf).

II. Skuldastaða Íslands

Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS), sem gekk frá aðgerðaáætlun í samvinnu við íslenzk stjórnvöld í kjölfar bankahrunsins í byrjun október 2008, áætlaði (i) að skuldastaða þjóðarbúsins í árslok 2009 myndi nema 160% af vergri landsframleiðslu (VLF), og taldi (ii) að skuldastaða upp á 240% væri „augljóslega óviðráðanleg”. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08362.pdf, bls. 55.)

Í nefndaráliti annars minni hluta fjárhagsnefndar Alþingis um frumvarp til laga um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf er vikið að skuldastöðunni (http://www.althingi.is/altext/137/s/0338.html):

III. Erlend skuldastaða

Einn helsti mælikvarði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á skuldaþol þjóða er hlutfall heildarskulda þjóðarbúsins (opinberra og einkaaðila) við erlenda aðila sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Í úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá nóvember 2008 var erlend brúttóskuldsetning þjóðarbúsins áætluð 160% af vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2009. Í úttektinni segir einnig: „Erlendar skuldir verða enn geysimikill óvissuþáttur – ekki síst hvað gengið snertir. Frekara gengisfall um 30% ylli því að hlutfall skulda mundi snarhækka (og færi upp í 240% af vergri landsframleiðslu árið 2009) og yrði það vitaskuld ósjálfbært.“ (Á ensku: „External debt remains extremely vulnerable to shocks – most notably the exchange rate. A further depreciation of the exchange rate of 30 percent would cause a further precipitous rise in the debt ratio (to 240 percent of GDP in 2009) and would clearly be unsustainable.“). Hafa verður í huga að sjálfbærni skulda samkvæmt skilgreiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins byggist ekki á hvort ríki sé fært um að greiða niður höfuðstól skulda ásamt vöxtum, heldur aðeins hvort landið sé fært um að greiða vexti og tryggja að höfuðstóllinn hækki ekki til lengri tíma litið.

Nú hefur hins vegar verið staðfest af Seðlabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að umfang erlendra skulda var mjög vanmetið og að erlendar skuldir þjóðarbúsins stefni í að fara talsvert yfir 200% af VLF á næsta ári eða allt að 240 til 250% af VLF. Má rekja þessa skekkju til ónógra upplýsinga svo sem um innlán útlendinga, erlendar skuldir sveitarfélaga og dótturfyrirtækja þeirra. Nýtt skuldaþolsmat sjóðsins hefur ekki enn verið gert opinbert þar sem endurskoðun efnahagsáætlunar sjóðsins var frestað fram í september. Á fundi með efnahags- og skattanefnd útskýrði Franek Rozwadowski, fulltrúi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á Íslandi, að mat sjóðsins væri að skuldaþolið væri enn viðráðanlegt þar sem þegar hefði verið gripið til ýmissa aðgerða. Nefndi hann hagstæðari lánasamninga við önnur norræn ríki, harðari gjaldeyrishöft til að halda aftur af útstreymi fjármagns, niðurskurð á ríkisútgjöldum strax á árinu 2009 og hagstæðari vöruskiptajöfnuð en áður var gert ráð fyrir.

Hins vegar er ljóst að skuldsetning þjóðarbúsins erlendis er komin langt umfram það sem gerist hjá mörgum skuldugustu þjóðum heims. Sem dæmi má nefna nokkur lönd sem hafa lent í miklum fjárhagslegum erfiðleikum og fengið sérstaka fyrirgreiðslu (exceptional access arrangements) hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Hlutfall erlendra skulda Argentínu var 129% af VLF þegar sótt var um aðstoð árið 2003, hjá Uruguay 82% árið 2005 og hjá Ungverjalandi 106,4% þegar það sótti um aðstoð árið 2008, svo nokkur ríki séu nefnd til samanburðar.
Gunnar Tómasson, hagfræðingur og fyrrum starfsmaður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, bendir á í umsögn sinni að aðeins vextir af skuldahlutfalli upp á 250% jafngildi um einum þriðja af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins. Taldi hann jafnvel að þegar væru komnar upp forsendur til að biðja um endurupptöku á Icesave-samningunum.

Mikil hætta er því á að þjóðarbúið komist í greiðsluþrot haldi ekki þær forsendur sem íslensk stjórnvöld og Seðlabankinn gefa sér varðandi endurheimtuhlutfall á eignum Landsbanka Íslands, hagvöxt á Íslandi, gengi krónunnar, mannfjölda og verðlag í Bretlandi og Hollandi.
Kenneth Rogoff, hagfræðiprófessor við Harvard og fyrrverandi aðalhagfræðingur AGS, sagði í viðtali við RÚV í marz 2009 að skuldastaða umfram 50-60% af VLF væri „mjög erfið” (e. very difficult). Ísland kynni að geta ráðið við skuldir upp á 100-150% af VLF, en „fá fordæmi væru fyrir því” (e. not many precedents for that. http://larahanna.blog.is/blog/larahanna/video/7864/).

07 október 2009

Svipan

Kæru félagar - vil benda ykkur á þennan fjölmiðil: svipan.is

Svipan er óháður og lýðræðislegur fjölmiðill sem vill skoða málin ofan í kjölinn.
Svipan er sprottinn upp af átökum í þjóðfélaginu og vill fjalla um alla þætti málsins svo hægt sé að komast að lýðræðislegri niðurstöðu.

Umræðuvettvang vantar um stóru málin svo íslensk þjóð geti tekið upplýsta afstöðu.
Við ætlum að vera sá vettvangur.

Ritstjórn skipa:

Baldvin Björgvinsson
Gunnar Waage
Jóhann Ágúst Hansen
Lísa Björk Ingólfsdóttir
Margrét Rósa Sigurðardóttir

Netfang ritstjórnar er ritstjorn@svipan.is

02 október 2009

Mannlegt friðarmerki á Miklatúni 2.október á alþjóðlegum degi án ofbeldis

Taktu þér stöðu með blys í hönd og vertu með í að búa til mannlegt friðarmerki á Miklatúni 2. október klukkan 20:00 á alþjóðlegum degi án ofbeldis.

Ofbeldi er grundvallarvandamál okkar tíma. Það er ekki aðeins líkamlegt og birtist í stríði og barsmíðum, það birtist einnig sem efnahagslegt ofbeldi, sálrænt, trúarlegt, kyferðislegt og kynþáttabundið ofbeldi.

Ávísanir á blys eru til sölu á Café Haiti Tryggvagötu 16, 101 Reykjavík (við hliðina á Krua Thai) alla daga frá kl. 16-18. Blysið kostar 500 krónur (kostnaðarverð) og við hvetjum alla til að kaupa sér ávísun á blys fyrirfram svo hægt sé að skrá niður fjölda.

01 október 2009

Frá grasrót til þings - Frá þingi til grasrótar

Hreyfingin hélt opinn fund með óháðum grasrótarhópum í gærkvöldi, miðvikudeginum 30. september, í kjallaranum á Kaffi Rót til að bjóða fram aðstoð sína og opna fyrir samstarfsvettvang grasrótarsamtaka almennt. Auk þess kynnti Hreyfingin markmið sín og stefnumál á komandi vetri.

Það er skemmst frá því að segja að aðsókn var vonum framar, enda mættu talsmenn 13 hreyfinga á fundinn og kynntu sín baráttumál:
• FSFÍ – Félag um stafrænt frelsi á Íslandi
• Kortlagning iðnkerfa
• ATTAC, Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens
• Kreppuvaktin
• Viðspyrna
• Gagnavinnsla um viðskiptatengsl
• Gagnsæishópurinn
• Aðgerðarhópur háttvirtra öryrkja
• Beint lýðræði, Skuggaþing
• Hugmyndaráðuneytið
• Lífeyrissjóðshópurinn
• Rauður vettvangur
• Hagsmunasamtök Heimilanna

Auk þess kynnti Daði Ingólfsson hugmyndafræði Hreyfingarinnar og Birgitta Jónsdóttir sagði frá leiðum þingmanna til að ljá sjónarmiðum grasrótarhópa rödd á Alþingi auk kynningar á stefnu Hreyfingarinnar. Eftir kynningar var orðið laust og viðstaddir ræddu stöðuna.

Það er ljóst að mikil þörf er á sameiginlegum vettvangi grasrótarsamtaka þar sem einstaklingar innan þeirra geta miðlað af reynslu sinni og starfað saman að sameiginlegum baráttumálum. Það er mikill hugur í mönnum og greinilegt að almenningur ætlar ekki að láta sitt eftir liggja í baráttunni sem framundan er.
Hreyfingin verður gátt fyrir grasrótarhópa inn á Alþingi og mun hjálpa þeim að koma boðskap sínum á framfæri í gegnum þingmenn bæði Hreyfingarinnar sjálfrar og annarra stjórnmálafla eftir því sem færi gefast. Markmiðið er einnig að greiða samskiptaleiðir milli grasrótarhópa og hjálpa til við að auðvelda samskipti við stofnanir og fyrirtæki. Þannig verður til þekkingarmiðja, sem einnig gefur fleirum kost á að koma sínum málum á framfæri við stofnanir, embættismenn, fyrirtæki og almenning í gegnum fjölmiðla. Stefnt er á að auðvelda grasrótarhópum starfsemi sína með því að útvega fundaraðstöðu og annað sem þörf er á og er á færi Hreyfingarinnar.
Hreyfingin ætlar í framhaldinu að gera grasrótarfundi að föstum viðburði og eru forsvarsmenn hópa sem vilja taka þátt hvattir til að setja sig í samband við talsmann Hreyfingarinnar, Daða Ingólfsson á dadi@1984.is

Framkvæmdavaldinu ber að fylgja lögum landsins

Alþingi setti lög um ICEsLave - framkvæmdavaldinu ber að framfylgja lögum landsins. Ef Bretar og Hollendingar geta ekki fallist á lög landsins þá þurfum við að semja upp á nýtt. Einfalt mál.

27 september 2009

Nýtt aðsetur í netheimum

Ég er hætt að blogga á mbl.is - mun á næstunni flytja allar gömlu færslurnar hingað. En fyrst og fremst mun ég einbeita mér að því að gefa þeim sem hafa áhuga á að fylgjast með störfum mínum í þingheimum og mun deila með ykkur upplýsingum sem mér finnst eðlilegt að almenningur sé meðvitaður um.

Þetta blogg er reyndar gamalt blogg sem ég hélt úti áður en ég fór að blogga á moggablogginu - ég sé enga ástæðu til að fjarlægja það sem þar er þó það sé öllu persónulegra en það sem ég hélt úti á mbl.is

29 maí 2007

Ljóð fyrir Têt

eftir Ted Sexauer

Lang Cô þorpinu, Víetnam
Á nýju tungli, 31/1/1995

Þetta er ljóðið
sem mun bjarga lífi mínu
þetta er línan sem mun lækna mig
þetta orð, þetta, orðið orð hið eina sanna

þessi andardráttur hinn eini sanni ég.

(úr Veterans of War, Veterans of Peace)

Fannst bara eitthvað við þetta ljóð sem fékk mig til að verða að þýða það...

26 maí 2007

Þetta er hreiður

Finnst erfitt að skrifa persónulega á moggabloggi. Hér líður mér eins og enginn lesi það sem ég skrifa. Er allt of meðvituð um alla sem lesa hitt bloggið. Ég er þreytt á hinu pólitíska orðgjálfi. Ætla að halda því frá kameljónshreiðrinu. Var að fara í gegnum gömul mail dröft áðan og fann nokkur ljóð sem ég skrifaði þegar ég heyrði að mamma hefði dáið og verið endurlífguð. Ætla að deila einhverju hér. Þau eru óunninn og kannski allt of persónuleg. En eftir að hafa hugsað mikið um hvað ég vil verða þegar ég verð stór, þá fæ ég alltaf bara eitt svar. Rithöfundur og skáld. Það er það eina sem ég vil gera. Held að ég geti gert best gagn þannig. Líður best þegar ég er að skrifa, hvort heldur það er að umorða annarra orð í þýðingum eða haldin þeim andans losta sem innblástur er.

Í dag dó hún
blæddi út á búðargólfið

Einkennilega órólegur friður

og svo hrökk hún inn í sig aftur

þjáningin samankreppur sektarkendarkippur
lamdi hjartað af stað

Í eitt andartak var andlit hennar
fyllt friði

og hún vildi út
inní friðinn
út úr þessum skrokki
til að finna
sig
á

heila

Lítil ljóstýra í lófa

vonin um snögga aftöku

--------------------------------------

Sjáðu mig
hvað ég þrái faðm þinn
sjáðu mig
hve mikið ég elska þig
vissi ég nokkru sinni að hvert andartak er jafn dýrmætt

Ég reyni að kalla upp krítarhvíta mynd
en sé ekkert nema liti

------------------------------------------Einhversstaðar í hvítu rúmi
brakandi léreft
og ærandi pípið
í vélunum sem knýja þig áfram

einhversstaðar ertu
ég kafa inn í drauminn
óstyrkum höndum
ríf þig út
en kem tómhennt til baka

------------------------

hlustaðu
það er söngfugl
fastur í reykháfnum

hann syngur uns röddinn rám
sem í kráku

svolgrar í sig óendanleikan
og hann fellur
fellur
til að rísa
upp

var það sem engill eða fugl
ég veit það ekki

leita að rödd hans
en hún ferðast ekki í vindinum
heldur í óminni minninga
og vitundunni
að uppgjörið var löngu búið

það var bara biðin
þessi hryllilega bið

og öll táknin sem ég sá
voru ekki óskhyggja
heldur raunveruleikinn